1.Określenie  form  aktywności  ucznia  oraz  częstości  ich  sprawdzania

KLASA  IV

KLASA  V

KLASA  VI

KLASA  VII

W  I  semestrze  odbędą  się  3  prace  klasowe  z  następujących  działów:

1. Liczby  naturalne cz. I

2. Liczby naturalne cz. II

3. Działania  pisemne.

 

W  II  semestrze  4  prace  klasowe:

1. Figury  geometryczne cz. I

2. Ułamki  zwykłe.

3. Ułamki  dziesiętne.

4. Figury  geometryczne cz. II

 

W  I  semestrze  odbędą  się  4  prace  klasowe:

1. Liczby  naturalne.

2. Własności liczb naturalnych.

3. Ułamki  zwykłe.

4. Figury  na  płaszczyźnie.

 

W  II  semestrze  odbędą  się  4  prace  klasowe:

1. Ułamki  dziesiętne.

2. Pola  figur.

3. Liczby całkowite.

4. Graniastosłupy.

 

W  I  semestrze  odbędą  się  4  prace  klasowe:

1. Liczby  naturalne  i  ułamki.

2. Liczby  na  co dzień.

3. Figury  na  płaszczyźnie.

4. Pola  wielokątów.

 

W  II  semestrze  odbędą  się  4  prace  klasowe:

1. Liczby  wymierne

2. Figury  przestrzenne.

3. Wyrażenia algebraiczne.

4. Równania  i  nierówności.

 

W  I  semestrze  odbędą  się  4  prace  klasowe:

1. Liczby  i działania.

2. Procenty.

3. Figury  geometryczne.

4. Wyrażenia algebraiczne.

 

W  II  semestrze  odbędą  się  4  prace  klasowe:

1.  Równania.

2. Pierwiastki i potęgi.

3. Graniastosłupy.

4. Statystyka.

 

 

2. Ocenie  podlegać  będą:

       1.   prace  pisemne

-   w  semestrze  3-4  całogodzinne  prace  klasowe  zapowiadane  z  tygodniowym  wyprzedzeniem,

-   w  semestrze  co  najmniej  2 kartkówki (niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej nieprzekraczająca 15 minut i obejmująca materiał z trzech ostatnich tematów)

-  w  semestrze  co  najmniej  2  prace  domowe,

2.      odpowiedzi  ustne

-   w  semestrze  co  najmniej  1  ocena  z  odpowiedzi  przy  tablicy,  gdzie  ocena:

bdb  -  to  odpowiedź  bezbłędna,  samodzielna,  wyczerpująca,

db    -  to  odpowiedź  bezbłędna,  samodzielna,  niepełna,

dst    -  to  odpowiedź  bezbłędna,  niepełna,  z  małą  pomocą  nauczyciela,

dop   -  to  odpowiedź  błędna,  lecz  przy  dużej  pomocy  nauczyciela  uczeń  odpowiada  na  pytania  o  niewielkim  stopniu  trudności,

ndst   -  brak  odpowiedzi,  odpowiedź  wykazująca  absolutny  brak  opanowania  wiadomości  określonych  programem,  uczeń  nie  potrafi  rozwiązać  zadania  o  znikomym  stopniu  trudności  nawet  przy  pomocy  nauczyciela,

3.     uczeń  może  otrzymać  ocenę  dodatkową  za:

-   aktywny  udział  w  lekcji,

-   pracę  domową  dla  chętnych,

-   udział  w  konkursach  i  olimpiadach,

-   wykonanie  pomocy  dydaktycznej  do  pracowni  matematycznej,

-   pracę  w  grupie,

4.   Szczególnym formom oceniania bieżącego nadana jest następująca waga:

Forma sprawdzania wiedzy

Waga

Praca klasowa, szczególne osiągnięcia

4

Kartkówka, test, diagnoza

3

Odpowiedź ustna

2

Praca domowa, aktywność, praca na lekcji, i inne

1

       5. Uczeń może być oceniony:

         -  oceną,

         -  plusem lub minusem.

           Zamiana plusów i minusów na ocenę:

PLUSY / MINUSY

OCENA

+ + + + +

bardzo dobry

+ + + + -

dobry

+ + + - -

dostateczny

+ + - - -

dopuszczający

+ - - - -

niedostateczny

  6.  konsekwencje  nie  przygotowania:

-   uczeń,  który  w  czasie  pisania  prac  pisemnych  ściąga,  otrzymuje  ocenę  niedostateczną,

-   za  brak  pracy  domowej  bez  uprzedniego  zgłoszenia  uczeń  otrzymuje  ocenę  niedostateczną;  musi  ją  obowiązkowo  wykonać,

-    za  brak  pracy  domowej  po  uprzednim  zgłoszeniu  uczeń  otrzymuje ( - ),  w  semestrze  uczeń  może  mieć  3  nieprzygotowania,  za  4  i  kolejne  nieprzygotowanie  uczeń  otrzymuje  ocenę  niedostateczną,

-    w przypadku usprawiedliwionej, dłuższej (powyżej 3 dni) nieobecności ucznia, ma on obowiązek uzupełnić braki w terminie do tygodnia od powrotu do szkoły, w tym czasie ma prawo być nieoceniany

 

3.  Warunki  przeprowadzania  prac  klasowych  i  ich  ocena

 

-    prace  klasowe  przeprowadza  się  po  zakończeniu  działów  programowych,  oraz  po  ich  utrwaleniu  i  powtórzeniu,

-    terminy  prac  klasowych  są  ustalane  z  uczniami,

-     poprawą  pracy  klasowej,  jej  omówienie  i  ocenę  należy  wykonać  w  ciągu  dwóch  tygodni,  a  w  przypadku  braków  w  wiadomościach  z  danego  hasła  programowego,  należy  dodatkowo  przeznaczyć  jedną  lekcję  na  ich  uzupełnienie,

-     klasę  należy  zapoznać  ze  szczegółową  punktacją  pracy  klasowej,  każdemu  uczniowi  należy  również  podać  ilość  uzyskanych  punktów,  za  każdą  pracę  pisemną,

-    uczeń  nieobecny  na  pracy  klasowej,  zobowiązany  jest  do  jej  zaliczenia  podczas  zajęć  lekcyjnych,  w  ciągu  2  tygodni  w  terminie  uzgodnionym  z  nauczycielem.  W  przypadkach  szczególnych  (nieobecność  spowodowana  chorobą ),  termin  zaliczenia  pozostaje  do  uzgodnienia  z  nauczycielem.  Za  nie  zaliczenie  danej  pracy  uczeń  dostaje  ocenę  niedostateczną,

-    prace  pisemne  oddawane  są  uczniom .

           Prace  pisemne  oceniane  są  w  systemie  punktowym  według  następującego  sposobu  przeliczenia  liczby  punktów  na  ocenę  szkolną:

         0%  -   29%  punktów,  to  ocena  niedostateczna   ( 1 – ndst )

        30%  -  49%  punktów,  to  ocena  dopuszczająca   ( 2  -  dop )

        50%  -  69%  punktów,  to  ocena  dostateczna         ( 3  - dst )

        70%  -  85%  punktów,  to  ocena  dobra                  ( 4  -  db )

        86%  -  99%  punktów,  to  ocena  bardzo  dobra   ( 5  -  bdb ) 

                   100%  punktów,  to  ocena  celująca           ( 6  -  cel )

 

 

4.  Poprawa ocen:

 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu.

O możliwości poprawy oceny wyższej niż niedostateczna decyduje nauczyciel uczący.

Poprawione prace pisemne odnotowane w dzienniku; ocena poprawiona jest wstawiana w oddzielnej kolumnie z tą samą wagą.

 

Uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne. Po zapoznaniu się z nimi oddają nauczycielowi danego przedmiotu. Wyżej wymienione prace są przechowywane

przez nauczyciela i mogą być ponownie udostępnione rodzicom na: konsultacjach, zebraniach ogólnych bądź w wyniku indywidualnych uzgodnień z nauczycielem.

b.      Zasady poprawiania ocen:

         - uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez nauczyciela i w czasie z nim uzgodnionym,

·        - w przypadku nieuzasadnionego nieprzybycia na sprawdzian poprawiający uczeń traci możliwość poprawy,

·        - w przypadku uzyskania oceny niższej uczeń pozostaje przy ocenie wyższej,

 

 5.  Kryteria  oceny

 -   kryteria  są  jawne,  znane  uczniom  na  początku  każdego  semestru,

-   uczeń  oceniany  jest  systematycznie  i  równomiernie  na  przestrzeni  całego  semestru,

-   sprawdzanie  wiedzy  odbywa  się  w  sposób  pisemny  i  ustny,

-   błędy  ortograficzne  nie  wpływają  na  ocenę  prac  pisemnych,

-   wartości  ocen  są  zróżnicowane,

-   wyniki  prac  klasowych  stawiamy  na  czerwono,

-   oceny  z  odpowiedzi  na  lekcjach,  aktywności,  prac  domowych,  działań  praktycznych,  konkursów  stawiamy  kolorem  czarnym  lub  niebieskim,

-   oceny  z  kartkówek  stawiamy  kolorem  zielonym.

          

6. Ustalenie  oceny  semestralnej  i  rocznej

     Oceny śródroczne i roczne wystawia nauczyciel przedmiotu, na podstawie średniej z dziennika elektronicznego, według następującego kryterium:

       1,00 – 1,49 – ocena niedostateczna
       1,50 – 2,49 – ocena dopuszczająca
       2,50 – 3,49 – ocena dostateczna
       3,50 – 4,49 – ocena dobra
       4,50 – 5,49 – ocena bardzo dobra
       5,50 – 6,00 – ocena celująca

     Nauczyciel ma prawo podnieść ocenę na wyższą jeśli uzna, że średnia ocen ważonych nie oddaje w pełni wkładu ucznia

     i jego zaangażowania w naukę danego przedmiotu. Oceny przewidywane nie są wiążące i mogą ulec zmianie.
 

  Ocenę  celującą  otrzymuje  uczeń,  który  :

-  posiadł wiedzę i umiejętności w 100 proc. objęte programem nauczania danego przedmiotu,
-  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
-  osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu okręgowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym.
 

Laureaci i finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych ocenę roczną celującą.

Laureaci i finaliści konkursów o zasięgu okręgowym i regionalnym otrzymują z danych zajęć edukacyjnych ocenę śródroczną celującą.